کلیپ روز: حزب کمونیست کارگری در برخورد به تحولات جاری در ایران : اصغر کریمی در استهکلم- سوئد- ۱۷ ژانویه ۲۰۲۰

کلیپ روز

کلیپ روز: حزب کمونیست کارگری در برخورد به تحولات جاری در ایران : اصغر کریمی در استهکلم- سوئد- ۱۷ ژانویه ۲۰۲۰

Tagged , , , , , , , ,
بالای صفحه