نگاه شما: هفدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، موج دوم کرونا و لبریز شدن سردخانه ها – ۱ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه