همبستگی انسانی (ترکی): ۱۱ ژوئیه روز جهانی علیه سنگسار – با مینا احدی – ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۰

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 ۱۱ ژوئیه روز جهانی علیه سنگسار – با مینا احدی 🎤 ایرج رضایی ۲۱ تیر ۱۳۹۹ – ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه