همبستگی انسانی (ترکی): کوه دماوند و جمهوری اسلامی – ایرج رضایی با جلیل جلیلی – ۱ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه