پخش مستقیم: اعتصاب عمومی و اعتصابات سراسری همه جانبه را ایجاد و برقرار کنیم – ۴ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه