کرج – تجمع کارگران شرکت فرمند در اعتراض به دستمزدهای پایین زیر خط فقر

بالای صفحه