همبستگی انسانی: علیه دستمزدهای زیر خط فقر، بپاخیزیم( به زبان تُرکی)

thumbnail

۲۹ اسفند ۱۴۰۱ – ۲۰ مارس ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه