باهم: قدرت و ضعف جنبش اعتراضی زنان در افغانستان

thumbnail

۲۹ اسفند ۱۴۰۱ – ۲۰ مارس ۲۰۲۲
شرکت کنندگان: ژولیا پارسی و فاطمه اعتمادی
تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه