کلیپ روز: آکسیون در حمایت از ۵ دی، روز اعتراض به کشتار مردم در آبان- تورنتو، کانادا- ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹

بالای صفحه