ایسکرا: در اعتراضات شرکت کنید و با حضورتان صدای خشم و نارضایتی باشید- فراخوان کمیته کردستان -۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

ایسکرا

ایسکرا: در اعتراضات شرکت کنید و با حضورتان صدای خشم و نارضایتی باشید- فراخوان کمیته کردستان -۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

Tagged , , , , , , , ,
بالای صفحه