پخش مستقیم: نقش فعالین و جنبش کارگری و اقدامات لازم د به سمت اعتصاب سراسری- ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰

بالای صفحه