میزگرد: کیوان جاوید با نسترن گودرزی- حامد جمالی و میلاد رسایی منش: از اکس مسلم تا کمونیسم کارگری

بالای صفحه