ایسکرا: ضرورت فوری حمایت از کولبران و اقدام توده ای در سطح سراسری کردستان-۲ فوریه ۲۰۲۰

بالای صفحه