کلیپ روز: پیام مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری ایران به حامد اسماعیلیون- ۷ فوریه ۲۰۲۰

بالای صفحه