اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: اعتصاب در کلیه مراکز کار و تحصیل را باید فورا عملی کرد

بالای صفحه