نگاه شما: تجمع کارگران نیشکر هفت تپه روبه روی اداره کارشوش – ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۰

🔴 نگاه شما: برگرفته از مدیای اجتماعی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 تجمع کارگران نیشکر هفت تپه روبه روی اداره کارشوش

بالای صفحه