همبستگی انسانی (ترکی): رفاه نمایندگان اسلامی و فقر کارگران – ایرج رضایی با محسن ابراهیمی – ۱٤ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه