همبستگی انسانی (ترکی): کرونا و مُحرم – گفتگوی ایرج رضایی با جليل جلیلی – ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه