همبستگی انسانی (ترکی): اعتراض کارگران بیکار در تبریز – ایرج رضایی با محسن ابراهیمی – ۹ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه