تجمع افراد دارای ناتوانی جسمی در شهرهای مختلف در اعتراض به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان

بالای صفحه