علویجه – برجا گذاشتن دو کشته و هجده مصدوم بر اثر واژگونی سرویس کارگران یک واحد صنعتی در اصفهان

بالای صفحه