همبستگی انسانی: میليونها کارگر شاغل هیچگونه بیمه ای ندارند( به زبان تُرکی)

thumbnail

۱۳ آبان ۱۴۰۲ – ۴ نوامبر
۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه