مسدود شدن مسیر مواصلاتی خاش به سرجنگل به دلیل طغیان رودخانه

بالای صفحه