اهواز – تجمع بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به وضعیت بد معیشتی

بالای صفحه