ایسکرا: فدرالیسم و سیاست کمونیسم کارگری

thumbnail

۲۳ آبان ۱۴۰۲ – ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: حمید تقوایی
تهیه و اجرا: سیاوش مدرسی
برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه