کرمانشاه – پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن؛ دومین روز از تجمع اعتراضی پرستاران مقابل استانداری

بالای صفحه