گزارشات تصویری از تجمعات سراسری افراد دارای ناتوانی جسمی در اعتراض به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان – یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

بالای صفحه