نه به تابو: مدارس دخترانه و تابوهای شکست خورده اسلامی(قسمت دوم)

thumbnail

۲۸ آبان ۱۴۰۲ – ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کنندگان: اسد نودینیان، اوین مصطفی زاده و کانی کرم پور
تهیه و اجرا: عزیزه لطفی
برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه