سنندج – تجمع پرستاران بیمارستان توحید در اعتراض به وضعیت بد معیشتی

بالای صفحه