Category: برای آزادی زندانیان سیاسی

برای آزادی زندانیان سیاسی: علیه طناب های دار

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: از اصفهان اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: مرگ مشکوک دو‌ زندانی در زندان گنبد کاووس

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۸ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: اسما بلوچ اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: علیه اعدامها در سراسر جهان اعتراض کنیم

 ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: شیر احمد شیرانی تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در...

برای آزادی زندانیان سیاسی: ماشین اعدام را در هم‌ بکوبیم

 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۸ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: هرمز رها تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون...

برای آزادی زندانیان سیاسی: جان باختن صدیقه تورانی از مادران آبان در تصادفی مشکوک

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۵ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: پوران ناظمی تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: نشست با نمایندگان پارلمان انگلیس- سر خط خبرهای زندانیان سیاسی

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱ مه ۲۰۲۳ شرکت کننده: شیوا محبوبی تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: علیه سرکوب و احکام اعدام و محاربه

۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۷ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: محمد صابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی - عقیدتی سابق و فعال حقوق بشر و از مدیران حالوش تهیه و اجرا: سهیلا...

برای آزادی زندانیان سیاسی: جان زندانیان سیاسی در معرض خطر است

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۴ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کننده: پیام‌سلمان زاده پسر رضا سلمان زاده زندانی سیاسی تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی...

برای آزادی زندانیان سیاسی: جان فعالین و زندانیان سیاسی در معرض خطر است

۳۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کننده: ماهان مهرابی تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: تعطیل کردن زندان رجایی شهر

۲۴ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کننده: کامران چاتل تهیه و اجرا: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...
بالای صفحه