برچسب: اعتراضات فرهنگیان

کارگران و یک دنیای بهتر: فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برای تجمعات سراسری نوزدهم اردیبهشت

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۵ مه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

زندانیان سیاسی: اعتراضات فرهنگیان و کارگران

۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۶ مه ۲۰۲۲ مهمان برنامه: کامران ساختمانگر مجری و تهیه کننده: باهره یزدان پناه برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی: اعتراضات فرهنگیان و کارگران

  ۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۶ مه ۲۰۲۲ مهمان برنامه: کامران ساختمانگر مجری و تهیه کننده: باهره یزدان پناه برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
بالای صفحه