برچسب: اعتراضات قدرتمند کارگران، معلمان و پرستاران

همبستگی انسانی: یاد جانباختگان، اعتراض معلمان و چند خبر دیگر( به زبان تُرکی)

۱۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۶ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: مبارزات معلمان، خواستها و مطالبات ( به زبان تُرکی)

۱۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کارگران و یک دنیای بهتر: اعتراضات قدرتمند کارگران، معلمان و پرستاران – شهلا دانشفر – ۳ ژوئیه ۲۰۲۰

کارگران و یک دنیای بهتر:  برنامه کارگران و یک دنیای بهتر، برنامه ای با قدمت بیش از ده سال عمر است. برنامه کارگران و یک  دنیای بهتر صدای اعتراض کارگران…

بالای صفحه