برچسب: بهیه نامجو

گفت و گو: می خواهند گردنی برای طنابشان پیدا کنند – سیما بهاری با مینا احدی و حسن صالحی – ۲ سپتامبر ۲۰۲۰

گفت و گو: مشخصا به عمق مسائل مطرح در جامعه می رود و جهان موجود را از نظر سیاسی و نظری برای بینندگان قابل لمس تر می کند و جواب…

نگاه شما: مادر نوید افکاری: فرزندانم بیگناهند؛ هجوم مامورین حکومت به روستای ابوالفضل – ۱ سپتامبر ۲۰۲۰

بالای صفحه