برچسب: بیانیه بیش از 600 نفر از چهره های کارگری

کارگران و یک دنیای بهتر: نگاهی به جنبش کارگری درسال گذشته همراه با کلیپهای از لحظات شورانگیز آنشهلا دانشفر – ۲۶ مارس۲۰۲۱

🔴 #کارگران و یک دنیای بهتر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺نگاهی به جنبش کارگری در سال گذشته همراه با کلیپ های از لحظات شورانگیز آن 🔺اعتراضات کارگران در…

بالای صفحه