برچسب: بیانیه صنفی معلمان

ایسکرا: تفسیر خبر

 ۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: مینا بهروزی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه