برچسب: بیانیه موسوی

(همبستگی انسانی: نشست جرج تاون تا بیانیه موسوی (به زبان تُرکی

۲۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۸ فوریه ۲۰۲۳ شرکت کننده: محسن ابراهیمی تهیه و اجرا: ایرج رضایی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال...
بالای صفحه