برچسب: بیانیه های ١۵ نهاد کارگری با خواست خرید واکسن

کارگران و یک دنیای بهتر: فراخوان بازنشستگان به تجمع، بیانیه های ١۵ نهاد کارگری با خواست خرید واکسن – شهلا دانشفر – ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱

🔴 کارگران و یک دنیای بهتر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 گرامیداشت سالگرد جانباختگان هواپیمای اکراینی و چند پیام 🔺 فراخوان کارگران رسمی نفت به تجمع سراسری برای…

بالای صفحه