برچسب: بیانیه ٢٠٠٠ کارگر عسلویه

کارگران و یک دنیای بهتر: بیانیه ٢٠٠٠ کارگر عسلویه؛ اعتراضات معلمان، اعتراضات کارگران راه آهن، نفت، شهرداری ها، آتش نشانی، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی – ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰

کارگران و یک دنیای بهتر:  برنامه کارگران و یک دنیای بهتر، برنامه ای با قدمت بیش از ده سال عمر است. برنامه کارگران و یک  دنیای بهتر صدای اعتراض کارگران…

بالای صفحه