برچسب: بی حجابی گسترده زنان

همبستگی انسانی: اعتصابات در آستانه اول ماه مه و گسترش بی حجابی ( به زبان تُرکی)

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۶ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: جنش دادخواهی و جنبش بی حجابی سراسری

۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کننده: حسن صالحی تهیه و اجرا: شهلا دانشفر برنامه ای از کمیته سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: فراخوان ۲۶ فروردین علیه حجاب اجباری

۲۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

همبستگی انسانی: خامنه ای «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است»

۱۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۸ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...
بالای صفحه