برچسب: پارلمان ایتالیا

گفت و گو: اعتراض به نصب مجسمه محجبه از ندا آقاسلطان در پارلمان ایتالیا – سیما بهاری با جلیل جلیلی – ۹ ژوئیه ۲۰۲۰

گفت و گو: مشخصا به عمق مسائل مطرح در جامعه می رود و جهان موجود را از نظر سیاسی و نظری برای بینندگان قابل لمس تر می کند و جواب…

بالای صفحه