برچسب: پرستاران

گفت و گو: نیاز مبرم جامعه به پرستاران و سیاست اخراج

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۵ مه ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: محمد شکوهی و پیمان بخشایش تهیه و اجرا: سیما بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه