برچسب: پرونده خانه اصفهان

همبستگی انسانی: اعدام سه معترض در اصفهان و چند خبر دیگر( به زبان تُرکی)

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۹ مه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه