برچسب: پیام های فعالین سیاسی علیه دستگیری ها

ایسکرا:پیام های فعالین سیاسی علیه دستگیری های فعالین اجتماعی بپاخیزیم.۲۵ ژانویه ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺پیام های فعالین سیاسی علیه دستگیری های فعالین اجتماعی…

بالای صفحه