مانیفست حزب کمونیست کارگری برای پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی

thumbnail

دیماه ۱۴۰۱

انقلاب زن زندگی آزادی انقلابی است مدرن و پیشرو، چپ، آزادیخواهانه و عمیق. انقلابی علیه همه آنچه جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته با سرکوب و اعدام و زندان و شکنجه به مردم تحمیل کرده است.انقلابی که بر متن فضای رادیکال جامعه و بر شانه های دو خیزش عظیم توده ای در سال های ۹۶ و ۹۸ و با اتکا بر تجارب غنی مبارزاتی کارگران، زنان و دانشجویان و جوانان، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان و هنرمندان، خانواده های دادخواه، وکلا و کادر درمان، فعالین سیاسی و فعالین جنبش های مختلف آزادیخواهانه و مردمی شکل گرفته و میرود تا طومار حکومت مرتجع اسلامی را در هم بپیچد.

این انقلابی تاریخی است برای کوتاه کردن دست مذهب و صنعت مذهب از زندگی مردم، پایان دادن به بیحقوقی و ستم و تبعیض به زنان، پایان دادن به سرکوب و دیکتاتوری و استثمار و فقر و نابرابری و به همه محرومیت های تاریخی اکثریت عظیم جامعه. انقلابی علیه حکومت های مافوق مردم و علیه بی اختیاری و بیحقوقی اکثریت عظیم جامعه. انقلاب علیه تمام آن ماشین جنایت و سرکوبی که طبقات حاکم نسل اندر نسل با تیغ و اسید و زندان و اعدام بر جامعه حاکم کرده اند.

انقلاب جاری از نظر آمال و ارزشها و ایده آل هایش نه تنها با اسلام و اسلام سیاسی بلکه همچنین با جنبش ناسیونالیستی و ایدئولوژی و سیستم ارزشی ملی- میهنی مغایر است. آرمان و آمال انقلاب جاری رهائی انسان و انسانیت است و نه گذشته گرائی و تاریخ نیاکان و مقدسات و تابوها و تعصبات مذهبی- قومی- ملی- میهنی که همواره ابزار سلطه و توجیه گر منافع طبقات حاکم بوده است.

 انقلاب زن زندگی آزادی در عین حال انقلابی است علیه کل جنبش اسلام سیاسی و برای رهایی زنان و مردم منطقه از شر این جنبش ضد انسان و ضد زندگی. انقلابی که با پیروزی اش راه را برای پیروزی مدنیت و آزادیخواهی بر اسلام سیاسی و حکومت های ارتجاعی در منطقه هموار میکند.

برای پیشروی و پیروزی انقلاب، داشتن تصویر روشنی از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و خصوصیات نظامی که باید جایگزین آن شود مطلقا ضروری است. اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواهان حکومت و جامعه ای مدرن، متمدن، انسانی و بری از هر گونه تبعیض و نابرابری از جمله تبعیضات مذهبی و قومی و ملی و جنسیتی و طبقاتی هستند. تنها نظامی میتواند این آمال تاریخی اکثریت عظیم مردم را متحقق کند که مرکز و محور ارزشها و سیاستها و قوانین اش انسان و انسانیت و ارزشهای جهانشمول انسانی باشد.

هدف فوری انقلاب سرنگونی جمهوری اسلامی و درهم شکستن ماشین سرکوب و ارگانها و نهادها و قوانین آن است. سرنگونی حکومت باید چنان همه جانبه و ریشه ای باشد که مانع بازگشت و اعاده قدرت ارتجاع در اشکال دیگر شود و به دیکتاتوری، درهیچ هیات و قالب دیگری، منجر نگردد. پیروزی نهائی انقلاب در گرو تحقق اهداف وخواستهای آزدیخواهانه و برابری طلبانه و رفاهی مردم است. شعار زن زندگی آزادی نماد و بیانگر این اهداف و خواستها است.

حزب کمونیست کارگری اعلام میدارد پیروزی انقلاب، به معنی سرنگونی تمام و کمال جمهوری اسلامی و تحقق آرمانهای انقلاب، مستلزم عملی شدن خواستها و اهداف زیر است:

١- انحلال دولت، مجلس، قوه قضائیه، دادگاهها، بنیادها و سایر نهادهای سیاسی و اجرائی و ایدئولوژیک رژیم

٢- انحلال فوری کلیه نهادها و نیروهای جاسوسی، امنیتی، سرکوبگر مسلح و شبه مسلح حکومت.

٣- الغای قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون قصاص، قانون کار، قوانین ضد زن و تمام قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی.

۴- بازداشت فوری و محاکمه علنی سران و کلیه مقامات جمهوری اسلامی که در انقلاب جاری و در تمام طول حاکمیت این رژیم مسئول، آمر و یا عامل کشتار و جنایت علیه مردم بوده اند. پیگرد بین المللی مقامات فراری حکومت.

۵- حسابرسی مالی از کلیه مقامات حکومت و وابستگانشان و همچنین کلیه موسسات و بنیادهای مذهبی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی. مصادره اموالی که این مقامات و موسسات از راه دزدی و غارت اموال مردم تصاحب کرده اند، بازگرداندن اموال و دارایی های به سرقت رفته کشور که توسط سران و مقامات حکومتی به خارج کشور برده شده و صرف آن در خدمت رفاه همه افراد جامعه.

۶- ممنوعیت مجازات اعدام. اعدام قتل عمد دولتی است و مطلقا در هیچ شرایط و تحت هیچ بهانه و برای هیچ جرمی نباید اعمال شود.

٧- آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی. پایان دادن به پدیده زندانی سیاسی و عقیدتی. هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقیر و اعمال فشار فکرى و روانى بر افراد بازداشتى، متهمین و محکومین از جمله اعتراف اجباری مطلقا ممنوع است.

٨- لغو حجاب و هر نوع پوشش اجباری مذهبی. ممنوعیت هر نوع جداسازى زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقلیه عمومى. ممنوعیت هر نوع جداسازى و محروم سازى افراد از محیط اجتماعى و امکان معاشرت با دیگران. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح.

٩- برابرى کامل و بى‌قید و شرط زن و مرد در تمام حقوق و شئون اجتماعی، مدنى و فردى و لغو فورى کلیه قوانین و مقرراتى که ناقض این اصل است.

١٠- جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی و از آموزش و پرورش. ممنوعیت تدریس دروس مذهبى، احکام مذهبى و یا تبیین مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى.

١١- لغو مذهب رسمی. آزادی کامل مذهب و بی مذهبی به عنوان عقیده و امر خصوصی افراد.

١٢- ممنوعیت هر نوع تقویت مالى و مادى و معنوى مذهب و فعالیت ها و نهادها و فرقه هاى مذهبى توسط دولت و نهادهاى دولتى.

١٣- اعلام و تضمین آزادی بی قید و شرط بیان و اندیشه، اعتصاب، اعتراض، تجمع، تشکل و تحزب. آزادی رسانه ها، آزادی استفاده از مدیای اجتماعی.

١۴- به رسمیت شناسی بی قید و شرط حق تشکیل سازمانهای صنفی و مدنی، اتحادیه ها و شوراهای مستقل از دولت برای کارگران، معلمان، دانشجویان و دانش‌ آموزان، کارکنان ادارات و بطور کلی همه مردم.

١۵- تامین رفاه و حرمت و شادی کودکان. مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست اندازى مادى و معنوى مذاهب و نهادهاى مذهبى. ممنوعیت حجاب کودکان. ممنوعیت ازدواج کودکان. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال به فرقه هاى مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى.تضمین حق هر کودک به یک زندگى شاد، ایمن و خلاق. تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی و سطح درآمد خانواده.

١۶ – لغو تبعیض و ستم ملی،قومی و اتنیکی. به رسمیت شناسی حقوق برابر برای همه شهروندان در همه مناطق و استانهای کشور.

١٧- به رسمیت شناسی حق تحصیل و فعالیت ادبی و هنری و رسانه ای به زبان مادری و ایجاد امکانات لازم برای این امر.

١٨ – لغو کلیه تبعیضات و نابرابریهای مذهبی و جنسیتی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. باید همه مردم به عنوان انسان از حقوق و موقعیت و امکانات اقتصادی-اجتماعی کاملا یکسانی برخوردار باشند.

١٩- مقابله با آلودگیها و تخریب محیط زیست. این حق همه شهروندان و نسلهای آتی است که از هوای پاک و سالم، آب پاک، مواد غذایی سالم و زیستن در یک طبیعت سالم و امن برخوردار باشند.

٢٠- برخورداری همگان از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رایگان.

٢١- تامین فوری مبرم ترین نیازهای رفاهی جامعه. تعیین حداقل دستمزد و افزایش دستمزد با دخالت مستقیم نمایندگان تشکل هاى کارگرى در مقیاس سراسرى. بالا رفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم. تامین معیشت کلیه افرادی که فاقد درآمد کافی هستند.

٢٢- رفع هر گونه تبعیض علیه رنگین کمانی ها (جامعه LGBTQ+). افراد با هر گرایش جنسی میتوانند زندگی مشترک داشته باشند. ازدواج رنگین کمانی ها باید به رسمیت شناخته شود.

٢٣- آزادی همه شهروندان در مناسبات و روابط شخصی و خصوصی. به رسمیت شناسی ازدواج مدنی و

“ازدواج سفید”. کلیه افراد بزرگسال، اعم از زن و مرد با هر گرایش جنسی، در تصمیم گیری در مورد ازدواج و طلاق و زندگی مشترک با یکدیگر، و در روابط جنسى خود با سایر افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصی آنهاست و هیچکس و هیچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعلان عمومى آن را ندارد.

٢۴- زدودن هر نوع رنگ مذهبی از ازدواج در اسناد و مراجع رسمی دولتی. اجرا یا عدم اجرای مراسم خاص، اعم از شرعی و عرفی، برای ازدواج نقشی در رسمیت آن و مقام آن در برابر قانون ندارد.

حزب کمونیست کارگری پیگیرانه و فعالانه برای تحقق اهداف فوق مبارزه میکند. حزب اعلام میدارد که پیروزی انقلاب و تحقق تمام و کمال شعار زن زندگی آزادی تنها با حاکمیت مستقیم شهروندان و لغو هرگونه حکومت مافوق مردم و با امحاء استثمار و بردگی مزدی امکانپذیر است.

حزب برای برقراری جمهوری سوسیالیستی، یعنی نظام مبتنی بر اعمال اراده و دخالت مستقیم و مستمر مردم متشکل در شوراها در سیاست و حاکمیت، و خلع ید سیاسی و اقتصادی از آیت الله های میلیاردر و کل طبقه استثمارگر حاکم مبارزه میکند.

جمهوری سوسیالیستی مورد نظر ما، نظامی است با بالاترین سطح رفاه عمومی، بیشترین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و مدنی، عاری از هر نوع تبعیض و نابرابری، با مرزهای باز بروی دنیا و تنش زدائی و سیاست مسالمت آمیز با همه دولت ها در منطقه و در جهان، و مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی و فرهنگی و اجتماعی و فلسفی و هنری جامعه بشری که امروزه در غرب نمایندگی میشود.

ما همه مردم آزادیخواه و سرنگونی طلب و همه فعالین و نیروهای انقلابی که پرچم زن زندگی آزادی را به اهتراز در آورده اند به مبارزه برای اهداف فوق فرامیخوانیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۶ دی ۱۴۰۱، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالای صفحه