دسته: همبستگی انسانی- ترکی

همبستگی انسانی: اعتراضات در صنعت نفت و چند خبر دیگر( به زبان تُرکی)

۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۶ دسامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: اخبار، بازنشستگان ،فوت ٢٦ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا ( به زبان تُرکی)

۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۵ دسامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: اخبار، محدودیتهای رژیم علیه افغانستانی ها. حجاب و عفاف

۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۴ دسامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

همبستگی انسانی: یاد جانباختگان، اعتراضات در نفت و افزایش سن بازنشستگی

۱۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱ دسامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

همبستگی انسانی: اخبار اعتراضات، حجاب و عفاف، وضعیت مدارس

۹ آذر ۱۴۰۲ - ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

همبستگی انسانی: اخبار، کمبود گاز در استانهای جنوبی و صحبتهای خامنه ای( به زبان تُرکی)

۸ آذر ۱۴۰۲ - ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: اخبار، مدارس کانکسی، تورم، لایحه حجاب و عفاف

۶ آذر ۱۴۰۲ - ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه و اجرا: محمد شکوهی تهیه شده در تلویزیون کانال...

همبستگی انسانی: بحران و کمبود پرستار و اعتراضات کادر درمان( به زبان تُرکی)

۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: اخبار اعتراضات، حجاب و حاشیه نشینی در تبریز و ارومیه

۵ آذر ۱۴۰۲ - ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

همبستگی انسانی: بودجه ١٤٠٣، تعرض به معیشت و زندگی مردم( به زبان تُرکی)

۴ آذر ۱۴۰۲ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه