دسته: کارگران و یک دنیای بهتر

کارگران و یک دنیای بهتر: ادامه اعتراضات در نفت و کارزار حمایت از کارگران نفت

- ۷ آذر :تجمع همزمان بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و پرستاران و کارگران شهرداری اندیکا در اهواز - تجمعات سراسری بخش های مختلف بازنشستگان کشوری، مخابرات، تامین اجتماعی همراه با...

کارگران و یک دنیای بهتر: اعتراضات گسترده در نفت و کارزار حمایت از کارگران نفت

۳ آذر ۱۴۰۲ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کارگران و یک دنیای بهتر: واکنش های اعتراض بعد از اعلام قتل آرمیتا گرامی. بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

۱۲ آبان ۱۴۰۲ - ۳ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کارگران و یک دنیای بهتر: جنگ خونین میان دولت اسرائیل و نیروهای اسلامی و گفتمان های مردم

۲۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کارگران و یک دنیای بهتر: گسترش اعتراضات در نفت و دوشنبه های اعتراضی کارگران رسمی سکوهای نفتی

۱۴ مهر ۱۴۰۲ - ۶ اکتبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه