دسته: کودکان مقدمند

کودکان مقدمند: خشونت سیستماتیک در آموزش و پرورش

۳ آذر ۱۴۰۲ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: صبا آلاله تهیه و اجرا: سیامک بهاری برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کودکان مقدمند: خشونت سیستماتیک در آموزش و پرورش

۳ آذر ۱۴۰۲ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: صبا آلاله تهیه و اجرا: سیامک بهاری برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کودکان مقدمند: آبان ادامه دارد…

۲۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: سعید خلیلی راد تهیه و اجرا: سیامک بهاری رنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کودکان مقدمند: حکومت بچه کش عامل ارعاب کودکان

۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۴ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: سعید خلیلی راد تهیه و اجرا: سیامک بهاری برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کودکان مقدمند: دفاع از معلمان علیه احکام سنگین قضایی

۵ آبان ۱۴۰۲ - ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: بهنوش صباح تهیه و اجرا: سیامک بهاری مسئول فنی: جمیل فرزان برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون...

کودکان مقدمند: هر نوع تبعیض برای آموزش و تحصیل کودکان ممنوع است!

۲۸ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: بهنام ابراهیم زاده تهیه و اجرا: سیامک بهاری برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه