کودکان مقدمند: تا خاتمه حملات شیمیایی به مدارس با اعتصاب، کلاسهای درس را تعطیل کنید

thumbnail

۲۶ اسفند ۱۴۰۱ -۱۷ مارس ۲۰۲۳
شرکت کنندگان: رضا رشیدی و صبا آلاله
تهیه و اجرا: سیامک بهاری
برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه