کارگران و یک دنیای بهتر: شادباش فرارسیدن سال ۱۴۰۲ و نگاهی گذر به سال گذشته

thumbnail

۲۶ اسفند ۱۴۰۱ – ۱۷ مارس ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: شهلا دانشفر
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه