برچسب: اعتراضات کارگران بازنشسته بهداشت و درمان

کارگران و یک دنیای بهتر: تجمعات اعتراضی کارگران رسمی نفت در چندین شهر و حمایت کارگران غیر رسمی نفت – ۲۸ مه ۲۰۲۱

🔴 کارگران و یک دنیای بهتر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺تجمعات اعتراضی کارگران رسمی نفت در پنجم خرداد در چندین شهر و حمایت کارگران غیر رسمی نفت 🔺ادامه…

بالای صفحه